雅典表全新内填搪瓷三问报时表

雅典表以经典系列的最新成员──《北海油田三问报时表》向石油业致上高尚的敬意 。

《北海油田三问报时手表》之内填搪瓷工艺与黄金精雕细琢而成:不仅将海上钻油台开采石油时 ,那致力挖掘储藏 在海底深处,属于世界资产的「黑金」情景写实出现;并以仰望的角度,活泼地描绘出当钻油台的海洋折臂由玄色 的海中凛冽升起之时 ,海水在阳光折射下洒落的刺眼光线。在波澜汹涌的海面 ,与映渲染落日余辉的天色之间,越发将钻油台细腻精美的布局一览无遗,而在远方 ,还可瞥见另外一个钻油台正勤劳地事情着。

以机械问表环球著名的瑞士雅典表,其余音围绕的打簧声总使人回味无限 。而繁杂的报时问表,除了了是公认最难制 作的手表以外 ,更是专业制表界以及钟表喜好者备受推许的表款 。《北海油田三问报时表》表盘上钻油台的三台海洋 折臂皆是由18K金制成的勾当装配,当一启动三问报时功效,钻油台的海洋折臂便会跟着报时的打簧声同步挪动 , 并具备报时 、报刻以及报分的声音唆使。

内填搪瓷技能是罕见的工艺,《北海油田三问报时表》是这门古老艺术的最好范例。内填搪瓷工艺在12世纪时首 次引入,当今世界上只有少少数工艺匠师专门从事建造 。起首 ,内填搪瓷工艺需要镌刻师在黄金表底盘上完成设计, 切确地镌刻出一个立体3D图案。接着,让搪瓷工艺师填上差别颜色的搪瓷色块。举行外貌的抛光后 ,镌刻师会雕凿所有金属分开线直至完善 ,将搪瓷工艺跃然纸上的视觉效果尽现 。

以玫瑰金表盘配衬小巧简约的玄色时标与极具流线感的时分针设计,皆是为了衬托出表盘中心的重头戏──雄伟壮 阔的内填搪瓷钻油台之景。

瑞士雅典表《北海油田三问报时表》是高阶繁杂手表中的极致工艺代表,交融古老的传统武艺与进步前辈的制表技能打 造而成 ,并以其高贵怪异之姿向石油业界致上最高敬意。

九州酷游-九州酷游app
【读音】:

yǎ diǎn biǎo yǐ jīng diǎn xì liè de zuì xīn chéng yuán ──《běi hǎi yóu tián sān wèn bào shí biǎo 》xiàng shí yóu yè zhì shàng gāo shàng de jìng yì 。

《běi hǎi yóu tián sān wèn bào shí shǒu biǎo 》zhī nèi tián táng cí gōng yì yǔ huáng jīn jīng diāo xì zhuó ér chéng :bú jǐn jiāng hǎi shàng zuàn yóu tái kāi cǎi shí yóu shí ,nà zhì lì wā jué chǔ cáng zài hǎi dǐ shēn chù ,shǔ yú shì jiè zī chǎn de 「hēi jīn 」qíng jǐng xiě shí chū xiàn ;bìng yǐ yǎng wàng de jiǎo dù ,huó pō dì miáo huì chū dāng zuàn yóu tái de hǎi yáng shé bì yóu xuán sè de hǎi zhōng lǐn liè shēng qǐ zhī shí ,hǎi shuǐ zài yáng guāng shé shè xià sǎ luò de cì yǎn guāng xiàn 。zài bō lán xiōng yǒng de hǎi miàn ,yǔ yìng xuàn rǎn luò rì yú huī de tiān sè zhī jiān ,yuè fā jiāng zuàn yóu tái xì nì jīng měi de bù jú yī lǎn wú yí ,ér zài yuǎn fāng ,hái kě piē jiàn lìng wài yī gè zuàn yóu tái zhèng qín láo dì shì qíng zhe 。

yǐ jī xiè wèn biǎo huán qiú zhe míng de ruì shì yǎ diǎn biǎo ,qí yú yīn wéi rào de dǎ huáng shēng zǒng shǐ rén huí wèi wú xiàn 。ér fán zá de bào shí wèn biǎo ,chú le le shì gōng rèn zuì nán zhì zuò de shǒu biǎo yǐ wài ,gèng shì zhuān yè zhì biǎo jiè yǐ jí zhōng biǎo xǐ hǎo zhě bèi shòu tuī xǔ de biǎo kuǎn 。《běi hǎi yóu tián sān wèn bào shí biǎo 》biǎo pán shàng zuàn yóu tái de sān tái hǎi yáng shé bì jiē shì yóu 18Kjīn zhì chéng de gōu dāng zhuāng pèi ,dāng yī qǐ dòng sān wèn bào shí gōng xiào ,zuàn yóu tái de hǎi yáng shé bì biàn huì gēn zhe bào shí de dǎ huáng shēng tóng bù nuó dòng , bìng jù bèi bào shí 、bào kè yǐ jí bào fèn de shēng yīn suō shǐ 。

nèi tián táng cí jì néng shì hǎn jiàn de gōng yì ,《běi hǎi yóu tián sān wèn bào shí biǎo 》shì zhè mén gǔ lǎo yì shù de zuì hǎo fàn lì 。nèi tián táng cí gōng yì zài 12shì jì shí shǒu cì yǐn rù ,dāng jīn shì jiè shàng zhī yǒu shǎo shǎo shù gōng yì jiàng shī zhuān mén cóng shì jiàn zào 。qǐ shǒu ,nèi tián táng cí gōng yì xū yào juān kè shī zài huáng jīn biǎo dǐ pán shàng wán chéng shè jì , qiē què dì juān kè chū yī gè lì tǐ 3Dtú àn 。jiē zhe ,ràng táng cí gōng yì shī tián shàng chà bié yán sè de táng cí sè kuài 。jǔ háng wài mào de pāo guāng hòu ,juān kè shī huì diāo záo suǒ yǒu jīn shǔ fèn kāi xiàn zhí zhì wán shàn ,jiāng táng cí gōng yì yuè rán zhǐ shàng de shì jiào xiào guǒ jìn xiàn 。

yǐ méi guī jīn biǎo pán pèi chèn xiǎo qiǎo jiǎn yuē de xuán sè shí biāo yǔ jí jù liú xiàn gǎn de shí fèn zhēn shè jì ,jiē shì wéi le chèn tuō chū biǎo pán zhōng xīn de zhòng tóu xì ──xióng wěi zhuàng kuò de nèi tián táng cí zuàn yóu tái zhī jǐng 。

ruì shì yǎ diǎn biǎo 《běi hǎi yóu tián sān wèn bào shí biǎo 》shì gāo jiē fán zá shǒu biǎo zhōng de jí zhì gōng yì dài biǎo ,jiāo róng gǔ lǎo de chuán tǒng wǔ yì yǔ jìn bù qián bèi de zhì biǎo jì néng dǎ zào ér chéng ,bìng yǐ qí gāo guì guài yì zhī zī xiàng shí yóu yè jiè zhì shàng zuì gāo jìng yì 。